“Du skal lige lægge mærke til, at den er CE mærket, og det er jo en fordel for dig”. Sådan sagde den sælger eller konsulent, om du vil, der var i fuld gang med at sælge mig den store restaurationskaffemaskine, der skulle udgøre rygraden i min cafe, der åbner snart. Det studsede jeg nu lidt over, for så vidt jeg husker, er selv min føntørrer og min røremaskine hjemme i køkkenet CE mærket. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte undersøge det lidt nærmere.

CE Mærkning i praksis

Jeg tog fat i en gammel bekendt, der i dag arbejder i et firma, der hedder Proeng, og det gjorde jeg, fordi jeg havde en vag forestilling om, at de vist beskæftigede sig med blandt andet den slags. Det skulle vise sig, at jeg i den grad havde ret i den forestilling. Faktisk arbejder min gamle bekendt en stor del af tiden med netop CE mærkning og godkendelse, så han kunne hjælpe mig på rette spor.

TRIN 1 – Find det eller de direktiv(er) og harmoniserede
standarder, der gælder for produktet. 1

Der findes over 20 direktiver, som omhandler de produktkate- gorier, hvortil der kræves CE-mærkning. De vigtigste krav, som produkterne skal opfylde (fx sikkerhed), er harmoniseret på EU-niveau og er formuleret i generelle vendinger i disse direktiver. Harmoniserede europæiske standarder ud-

stedes med henvisning til gældende direktiver og be- skriver i tekniske detaljer de vigtigste krav.

TRIN 2 – Kontrollér produktspecifikke krav

Det er dit ansvar at sikre, at dit produkt er i over- ensstemmelse med de vigtigste krav i den rele- vante EU-lovgivning. Hvis et produkt fuldt ud overholder de harmoniserede standarder, svarer det til, at der for produktet er en ”formodning om overensstemmelse” med de relevante vigtigste krav. Brugen af harmoniserede standarder sker stadig på frivillig basis. Man kan vælge at bruge andre måder til overholdelse af disse vigtige krav.

TRIN 3 – Find ud af, om der kræves en uafhængig overensstemmelsesvurdering fra et bemyndiget organ

Alle direktiver, der gælder for dit produkt, angiver, om en
autoriseret tredjepart (bemyndiget organ) skal inddra-
ges i den procedure om vurdering af overensstemmelse, 3 der kræves for CE-mærkning. Dette er ikke obligatorisk for
alle produkter, så det er vigtigt, at du kontrollerer, om det er
nødvendigt at inddrage et bemyndiget organ. Disse organer er
bemyndiget af nationale myndigheder og officielt ”bekendtgjort”
over for Kommissionen samt anført på NANDO-databasens liste (New Approach Notified and Designated Organsations).

TRIN 4 – Test produktet og kontrollér dets overensstemmelse

Det er producentens ansvar at teste produktet og kontrollere, 4 at det er i overensstemmelse med EU-lovgivningen (proce- dure til vurdering af overensstemmelse). Almindeligvis er risiko- vurdering en del af proceduren. Ved at anvende de relevante har- moniserede europæiske standarder kan du opfylde direktivernes vigtigste lovkrav.

TRIN 5 – Udarbejd og gem den nødvendige tekniske dokumentation

Producenten skal udarbejde den tekniske dokumen- tation, der kræves ifølge direktivet/direktiverne til vur- dering af produktets overensstemmelse med de rele- vante krav samt til vurdering af risiko. Sammen med EF-erklæringen om overensstemmelse skal den tekniske dokumentation efter anmodning kunne fremlæg- ges over for de relevante nationale myndigheder.

TRIN 6 – Påsætning af CE-mærket på dit produkt og 6 EF-overensstemmelseserklæring

CE-mærket skal påsættes af producenten eller af hans bemyndigede repræsentant i EØS eller Tyrkiet. Det skal påsættes selve produktet eller produktets dataplade i overensstemmelse med gældende ret- lig udformning for produktet i tydelig, letlæselig og ikke-slet- bar form. Hvis et bemyndiget organ har været inddraget i fasen om produktionskontrol, skal identifikationsnummer ligeledes fremgå. Det er producentens ansvar at udarbejde og under- skrive en ”EF-erklæring om overensstemmelse”, der do- kumenterer, at produktet opfylder kravene. Det var det!

Dit CE-mærkede produkt er klar til markedet.

Ovenstående er teksten fra en pjece fra det allestedsnærværende EU, og det lærte jeg da lidt af. Men først og fremmest lærte jeg, at en CE mærkning altså ikke er et kvalitetsstempel men blot et bevis på, at produktet overholder visse krav til miljø og forbrugerbeskyttelse.

Jeg endte nu med at købe kaffemaskinen alligevel – men først efter at have drillet sælgeren lidt med hans argumentation, hvilket han tog pænt 🙂